OZNAM
PRIJÍMACIE SKÚŠKY
pre školský rok 2020/2021

V zmysle rozhodnutia ministra školstva v čase mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania v školách,
sa na štúdium
v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM
a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE
podávajú prihlášky elektronicky do 30. júna 2020.

Ponúkame aj štúdium pre žiakov nad 15 rokov
a štúdium pre dospelých vo všetkých odboroch.

Elektronická prihláška sa vyplňuje a posiela cez systém iZUŠ.

Termín talentových prijímacích skúšok zverejníme dodatočne.

iZUŠ ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA
V prihláške pri výbere školy zadajte:
"Mužla - Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej" (viď. nižšie na obrázku)

zus prihlaska legenda
 

Hudobný odbor Výtvarný odbor Literárno-dramatický odbor Tanečný odbor

Naša škola poskytuje umelecké vzdelávanie pre talentované deti a mládež v I. a II. stupni základného štúdia v odboroch

 • hudobný,
 • literárno-dramatický
 • výtvarný
 • tanečný

Sídlo Mužla

Elokované pracoviská:

 • Štúrovo, Hlavná 2/A
 • Kamenín ZŠ
 • Svodín ZŠ
 • Gbelce ZŠ

Filozofia školy: Snahou našej školy je neustále oživovať a rozširovať umelecké tradície nášho regiónu s využitím napr. Najnovších vedeckých a teoretických poznatkov hudobnej pedagogiky. Naša škola má ambíciu vzdelávať deti a mládež, aby si mohli rozvíjať svoje umelecké predpoklady, aby im umenie zošľachťovalo myslenie a emocionálne cítenie so zameraním na ich jedinečnú osobnosť a talent.

Rozvíjanie vnímavosti pomocou estetického zážitku považujeme za najdôležitejší cieľ namiesto mechanického nacvičovania rôznych techník. Vychádzajúc z týchto kritérií sa zameriavame aj na súčasné a moderné umelecké smery (napr.jazz, muzikál, atď.)

Vašim deťom sa na našej škole venujú pedagógovia, ktorí sú sami aktívnymi úspešnými umelcami a ktorých prioritou je, aby vyučovací proces bol zároveň aj umeleckým zážitkom pre každé dieťa.

Spôsob výučby: tradičným spôsobom, na hudobnom odbore sa zvolený hlavný predmet navštevuje individuálne, odbor tanec, literárno-dramatická výchova a výtvarná výchova skupinovo. Hodnotenie je odstupňované, na konci každého ročníka sa dáva vysvedčenie.

Čo ponúkame- prečo chodiť práve k nám?

 • Výučba prebieha v prostredí, ktoré je pre dieťa známe, bez zbytočného cestovania
 • Poskytujeme možnosť vystúpení na rozličných koncertoch a výstavách doma aj v zahraničí
 • Umožňujeme zúčastniť sa rozličných domácich aj zahraničných súťaží
 • Spolupracujeme so školami z okolitých štátov
 • Pripravujeme žiakov na talentové skúšky na stredné a vysoké školy
 • Výška školného je totožná s výškou školného na štátnych základných umeleckých školách